Navigatie overslaan

Schriftelijke vragen over de KRW en de bouwprojecten die in gevaar komen

De fractie Water & Natuur heeft met aandacht de reactie van de Vereniging van Waterbouwers gelezen op de bevindingen van het rapport van Witteveen+Bos in het blad Bouwend Nederland van 18 april 2023.

Het rapport laat zien dat 86% van de waterbouwwerken aan dijken en vaarwegen niet uitgevoerd kan worden vanwege het niet behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Na de stikstofcrisis waardoor de bouwsector stil is komen te liggen, ziet de fractie W&N, dat een waterkwaliteit crisis aanstaande is.

Aangezien het werkgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, voor de waterkwaliteit, door minister Adema als verontreinigd gebied is aangemerkt, ziet de fractie W&N dat naast het feit dat de waterkwaliteit schrikbarend slecht is ook nog eens op zich afkomen dat de waterveiligheid en bereikbaarheid van Noord Holland onder druk komen te staan.

Bovendien slaat niet alleen Bouwend Nederland alarm, ook PWN en Natuurmonumenten maken zich grote zorgen over de waterkwaliteit in Nederland (en Noord Holland) en de mogelijke consequenties.
PWN vraagt in een brief aan het AB van HHNK expliciet aandacht voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit om de drinkwatervoorziening op orde te houden.

De fractie vindt dat het bestuur van HHNK echt werk moet maken om met effectieve maatregelen de waterkwaliteit te verbeteren.

De fractie heeft dan ook de volgende vragen:

1. Kent u het rapport van Witteveen+Bos en het rapport van Natuurmonumenten?

2. Kunt u aangeven hoe u aan de zorgen van deze partijen in zake waterkwaliteit tegemoet gaat komen?

3. Kunt u ons aangeven welke consequenties dit heeft op het concept collegewerkprogramma?

4. Welke mogelijke consequenties heeft dit voor onze inwoners?

5. Welke maatregelen gaat u nemen om risico’s te minimaliseren?

6. Bent u ervan op de hoogte dat de EU Nederland boetes kan opleggen als de KRW niet wordt behaald? En dat deze boetes verhaald kunnen worden op het waterschap?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring