Navigatie overslaan

Wijziging kwijtscheldingsbeleid waterschapsbelasting

Gemeenten en waterschappen heffen belasting om daarmee hun taken te kunnen uitvoeren. Voor mensen met een lager inkomen is de belastingaanslag vaak echter een hoog bedrag. Om hen tegemoet te komen is er een kwijtscheldingsregeling. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat we een ruimhartige regeling hebben voor mensen die financieel krap bij kas zitten en voor wie de belastingaanslag te hoog is.

De kwijtscheldingsregeling was de afgelopen ruim 10 jaar niet meer herzien. Omdat afgelopen september het landelijke kwijtscheldingsbeleid is gewijzigd en gemeenten en waterschappen daardoor de mogelijkheid hebben gekregen om een hogere vermogensgrens vast te stellen heeft HDSR nu besloten om ook onze normen aan te passen.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur is besloten om de kwijtscheldingsregeling aan te passen. Concreet betekent dit dat er bovenop de standaard vermogensvrijstelling maximaal 2.000 euro extra vermogen wordt vrijgesteld (het precieze bedrag is afhankelijk van de huishoudsituatie). Dit is voor veel mensen belangrijk omdat zij hierdoor wat meer buffer kunnen opbouwen (bijvoorbeeld voor het doen van onvoorziene uitgaven). Belangrijke overweging was daarnaast dat alle gemeenten en het waterschap die samenwerken in de belastingsamenwerking BghU (de organisatie die belastingen int) dezelfde normen hanteren.

Zoals gezegd is Water Natuurlijk voorstander van ruimhartige kwijtschelding voor mensen die dat nodig hebben, daarom hebben we dan ook ingestemd met de wijziging van het beleid. We vinden het daarnaast ook belangrijk dat de regeling periodiek wordt geƫvalueerd om te bezien of de regeling nog passend genoeg is. Tijdens de AB-vergadering heeft Water Natuurlijk daarom een amendement ingediend om een dergelijke evaluatie periodiek uit te laten voeren en dit in de regeling zelf vast te leggen. Helaas werd dit amendement niet door een meerderheid gesteund. Wel heeft het college toegezegd om samen met de gemeenten en de BghU te monitoren of wijzigingen van het beleid in de toekomst nodig is.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring