Navigatie overslaan

Door met de versterking van de Lekdijk

Water Natuurlijk heeft ingestemd met het vrijgeven van de 2e tranche van het moederkrediet in het project Sterke Lekdijk. Wel verzochten we samen met de PvdA en de fractie Natuur & Landbouw om het nog meer in de kracht zetten van het Omgevingsmanagement.

Met onze eigen hoogheemraad Els Otterman aan het roer, kan de realisatie van de versterking van de Lekdijk door. Het Algemeen Bestuur stemde in met het vrijgeven van de tweede helft van het zogenaamde moederkrediet van de Sterke Lekdijk en van het Groot Onderhoudsplan. Het project voor de versterking van de Lekdijk is in 2017 gestart. Kijk hier voor alle bestuurlijke documenten over het project tot dusver. De reden voor de dijkversterking zijn de nieuwe wettelijke normen voor waterveiligheid van in totaal 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen. Het eerste project is de 55 kilometer Lekdijk door HDSR.

Voor een dergelijk omvangrijk en langjarig project is het totale krediet, het moederkrediet, in twee delen opgesplitst. Daarnaast is er afgesproken om voorafgaand aan het vrijgeven van de 2e tranche van dit moederkrediet er eerst een evaluatie zal plaatsvinden. Die evaluatie is uitgevoerd door KWINK. Het rapport laat zien dat er veel geleerd is in de afgelopen 7 jaar, dat de uitgangspunten van 2017 eigenlijk te krap waren door nog te weinig ervaring met een dergelijk complex project, dat er prachtige innovaties zijn ontwikkeld in de tussentijd waarmee andere dijkversterkingen hun voordeel mee kunnen doen en dat de enorme inflatie en andere externe kostenverhogingen grotendeels de stijging van de kosten voor het project heeft veroorzaakt.

De inschatting van het stabiele scenario voor de 2e tranche van het moederkrediet is door alles dat geleerd is de afgelopen jaren en het rapport van KWINK, daarom redelijk realistisch. Voor het eerst kreeg het Algemeen Bestuur namelijk 3 toekomstscenario's voor de realisatie van het moederkrediet. Voor alle 3 toekomstscenario's is veel te zeggen, afhankelijk hoe de toekomst van inflatie en prijsontwikkeling zal verlopen en ook hoe de steun zal blijven van het rijk. Daarom lijkt een middenscenario op dit moment het meest realistisch. Woordvoerder Gerda Oskam diende daarom namens Water Natuurlijk dit amendement in. Het amendement werd aangenomen. Daarnaast werd er ook ingestemd met de 2e tranche van het moederkrediet voor het Groot Onderhoudsplan Primaire keringen.

Gerda Oskam: "met de vrijgave van de 2e tranche van het moederkrediet van de Sterke Lekdijk en van het Groot Onderhoudsplan kan de versterking van de Lekdijk met volle kracht door. Ik ben er trots op dat HDSR op dit moment de grootste versterking van de Lekdijk sinds de Deltawerken uitvoert met als doel het realiseren van een veilige, mooie, natuurvriendelijke en goed beheerbare dijk waarmee invulling wordt gegeven aan het zichtbaar maken van cultuurhistorie en het vergroten van de aantrekkelijkheid voor recreatie en beleving van water. Waar mogelijk wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd en de biodiversiteit vergroot. Dit wordt gedaan op een wijze die de voetafdruk van materiaalgebruik en realisatie zo klein mogelijk houdt."

Ook versterking van het omgevingsmanagement

De werkzaamheden voor de versterking zelf, hebben impact voor aanwonenden. Dat geldt eveneens voor de noodzakelijke grondverwerving om zowel de stabiliteit van de dijk als het toekomstig beheer ervan, te borgen. Water Natuurlijk heeft al eerder aangedrongen om deze grondverwerving zo minnelijk mogelijk te doen via zogenaamde keukentafelgesprekken. Hierover is een plan van aanpak afgesproken samen met LTO Noord en met de Vereniging Sterke Lekdijk, De grondverwervingsstrategie voor de Lekdijk is tot twee keer aangenomen door het Algemeen Bestuur.

Spin in het web tussen programmaorganisatie, andere overheden, aannemers en aanwonenden, zijn de omgevingsmanagers. Het Algemeen Bestuur werd tot twee keer toe bijgepraat over hoe het omgevingsmanagement met enorm vele inzet en bijzonder zorgvuldig probeert om de belangen van alle partijen zo goed mogelijk te behartigen. Een enorme klus met geweldige ambtenaren waar we zuinig op moeten zijn! Tijdens de voorafgaande commissievergadering, waren aanwonenden desalniettemin kritisch op de communicatie van HDSR. Vandaar dat Water Natuurlijk, samen met de PvdA en de geborgde fractie van Natuur & Landbouw een motie indiende om het omgevingsmanagement nog verder in de kracht te zetten. De motie werd aangenomen.

Woordvoerder Gerda Oskam: "met onze motie wil het Algemeen Bestuur zowel het Omgevingsmanagement een hart onder de riem steken als omwonenden serieus nemen. Uiteindelijk zou het fijn zijn al er een veilige, mooie, natuurvriendelijke en beheersbare Lekdijk is waar iedereen trots op kan zijn."

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring