Navigatie overslaan

Een Unaniem bestuursakkoord

Alle partijen vinden elkaar in een breed bestuursakkoord voor de komende 4 jaar. Hier zijn we erg tevreden mee. Samen met BBB hebben we als Water Natuurlijk een solide basis gelegd, waarin we zoveel mogelijk punten van alle fracties zijn verwerkt. We zijn de verkenners Judith Snepvangers en Co van Zundert en de ambtelijke organisatie erg dankbaar voor hun inzet en ondersteuning!

Hoe herken je Water Natuurlijk in het akkoord?
- Blik op de toekomst, naast de kernwaarden noaberschap, realistisch en transparant, robuust en betrouwbaar.
- Het behalen van de Kaderrichtlijn Water en het vasthouden van meer water.

Op deze twee punten zijn we tevreden met de gemaakte afspraken. Het waterschap neemt haar verantwoordelijkheid voor schoon water en er worden maatregelen genomen voor het verwijderen van medicijnresten en het vasthouden van water.

Op het gebied van eerlijke verdeling van lasten hebben we niet alles kunnen bereiken wat we wilden. We gaan kwijtschelding verruimen, maar de bijdrage van ingezetenen blijft ongewijzigd. Hoewel we dit als een gemiste kans zien, begrijpen we dat er geen meerderheid voor dit punt was. Het nieuwe belastingstelsel vanaf 2025 biedt echter mogelijkheden voor een automatische verlaging van het tarief van ingezetenen.

Onderaan de streep zien we veel winstpunten in het akkoord. Belangrijke elementen uit de groenblauwe koers van de afgelopen bestuursperiode blijven behouden, zoals het realiseren van de Kaderrichtlijn Water en de watervisie 2050 en ook:
- Blijven we investeren in innovatie, klimaat- en energieneutraliteit
- Waarderen we de aandacht voor vertrouwen en de inbreng van jongeren, inwoners, boeren, natuurorganisaties en bedrijven. We hebben in BBB een partner gevonden om deze zaken mee op te pakken
- Komt er aandacht voor een gezamenlijke aanpak van een duurzaam schoon watersysteem vanuit pachtvoorwaarden en pachtprijs.
- Vinden we het belangrijk dat alle talenten een plek krijgen en zich kunnen ontwikkelen in de waterschapsorganisatie, inclusief participatiebanen.
- Zijn we blij met de aankomende recreatievisie en de noodzaak om evenwicht te bewaren met andere functies in het gebied, zoals varen op de Vecht.

Kortom: we zien een goede basis in het bestuursakkoord. Nu starten we de formatie van het Dagelijks Bestuur onder leiding van de Piet Zoon, die door BBB is voorgedragen voor die taak en daarna kan de uitvoering van het nieuwe beleid beginnen. We zijn bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en te dragen.

Judith Snepvangers presenteert de resultaten van de verkenning

Hieronder vind je de bijdrage van onze fractievoorzitter Wim van de Griendt over het tot stand komen van en onze visie op het nieuwe bestuursakkoord:

Voorzitter,

De fractie van Water Natuurlijk realiseert zich dat we hier vanavond niet hadden gezeten zonder de onvermoeibare inzet, geduld en wijsheid van onze verkenners en de geweldige ondersteuning die zij hebben gehad vanuit de ambtelijke organisatie. Terwijl wij als onderhandelaars af en toe rond half 1 ‘s nachts het pand verlieten, gingen zij nog verder om de uitkomsten goed te verwerken en het proces verder uit te denken. Daarvoor ons diepe respect en waardering. Toen ik Judith Snepvangers vroeg of wij haar als verkenner mochten voordragen, wisten wij niet dat we zo’n inspanning van haar zouden vragen. Gelukkig wist zij dit toen ook nog niet. Want ik weet niet zeker of ze het dan wel had gedaan. Maar wij zijn er ontzettend blij mee dat ze ons Algemeen Bestuur in dit proces wilde ondersteunen. We zijn als Algemeen Bestuur haar en Co van Zundert veel dank verschuldigd. Vandaag eindigt hun opdracht. Voorzitter, u zult hen bedanken namens het Algemeen Bestuur. Maar als fracties van BBB en Water Natuurlijk hebben we toch een bijzondere relatie gehad met de verkenners in de afgelopen maanden. Daarom willen we hen ook graag persoonlijk bedanken. En wel met een podiumkaart, zodat ze hopelijk welverdiend kunnen genieten van een moment van ontspanning.

Fractievoorzitters van BBB en Water Natuurlijk bedanken de verkenners Judith Snepvangers en Co van Zundert
Bloemen van de organisatie en een podium bon van de fracties BBB en Water Natuurlijk voor de verkenners

Voorzitter,

Na het uitspreken van mooie dankwoorden, is het tijd om over te gaan naar de politieke beoordeling van het voorliggende ontwerp bestuursakkoord.

Onze fractie heeft vanaf het begin aangegeven dat er voor ons drie belangrijke punten zijn, te weten:

  • het behalen van de Kaderrichtlijn Water in 2027.
  • Meer water vasthouden
  • Eerlijk verdelen van de lasten.

Op de eerste twee punten zijn we zeer tevreden met de afspraken die er zijn gemaakt. Het waterschap blijft haar verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van schoon water. We gaan serieus aan de slag om medicijnresten te verwijderen. Daarnaast hebben we goede afspraken gemaakt om in deze bestuursperiode een aanpak te ontwikkelen om meer water vast te houden en de grondwaterbalans te herstellen. Op het punt van eerlijk verdelen van de lasten zijn wij minder tevreden met het resultaat. Positief is dat we de kwijtscheldingsmogelijkheden gaan verruimen door alle wettelijke mogelijkheden te gebruiken die daarvoor zijn. Echter onze wens om ook de solidariteitsbijdrage van ingezetenen naar beneden bij te stellen heeft niet het akkoord gehaald. Dit betekent dat mensen in een huurwoning relatief veel blijven betalen. Dat is een stevig punt voor ons om te slikken. Waarbij we ons hebben afgevraagd of we dit moesten accepteren. Agrariërs betalen door de gewijzigde kostentoedeling straks veel minder. Daar kan blijkbaar niet iets vanaf om te delen met mensen uit huurwoningen. Wij vinden dit een gemiste kans, maar hebben ons gerealiseerd dat voor het verlagen van de solidariteitsbijdrage van ingezetenen geen meerderheid in het AB is te vinden. Het nieuwe belastingstelsel vanaf 2025 zal naar verwachting leiden tot een automatische verlaging van de solidariteitsbijdrage van ingezetenen. Het bestuursakkoord laat ook deze ruimte. Politiek gaat dan soms ook om wat haalbaar is in plaats van wat je zelf graag zou willen. Om deze reden heeft onze fractie uiteindelijk de afweging gemaakt dat de winstpunten van het akkoord zo groot zijn, dat het nu nog niet wijzigen van de solidariteitsbijdrage van ingezetenen voor ons acceptabel is.

Voorzitter,

Waar zitten dan voor Water Natuurlijk de winstpunten van dit akkoord? Die zitten in het behouden van de voor ons belangrijke elementen uit de groenblauwe koers zoals het realiseren van de maatregelen van de Kaderrichtlijn Water, en het uitvoeren van de watervisie 2050. Die zit in het blijven investeren in innovatie, klimaat- en energieneutraliteit. En de afspraak dat we alle prioriteiten uit het bestuursakkoord gaan financieren, als er voldoende financiële ruimte is in de tarieven. Daarbovenop hebben we afgesproken dat we meer gaan investeren in verwijdering van medicijnresten en voorkomen van droogteschade als dat mogelijk respectievelijk nodig is.

Daarnaast zijn we blij met:

  • dat alle talenten een plek krijgen en zich mogen ontwikkelen in de waterschapsorganisatie. Praktisch en theoretisch geschoold, jong of al jaren ervaren. In dit kader vinden we het belangrijk dat het waterschap zo spoedig mogelijk gaat voldoen aan de overheidsnorm voor participatiebanen.
  • Dat het waterschap gaat kijken hoe ze samen met andere verpachters de pachtprijs en voorwaarden zo kan aanpassen dat dit bijdraagt aan bovenwettelijke inspanningen voor een duurzaam schoon watersysteem.
  • Wij toekomstige generaties niet laten betalen voor de vervuiling en problemen in waterbeheer wat de huidige generatie heeft veroorzaakt.
  • Ook zijn we blij dat er een recreatievisie komt waarin we laten zien dat genieten van water bijdraagt aan de opgaven van het waterschap. Maar dat dit wel op een wijze moet die in balans is met andere functies in het gebied. Hierbij hoort dat er ook afspraken gaan komen over het varen op de Vecht.

U hoort een hele lijst met winstpunten en dan zijn we nog niet eens volledig. Met dit bestuursakkoord realiseren we in de komende bestuursperiode belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma.

Voorzitter,

Concluderend, we zijn blij met het concept dat er ligt. Voor u zit een tevreden fractie van Water Natuurlijk. Het heeft veel tijd en energie gekost, maar we zijn er samen met BBB in geslaagd om een goed fundament voor een breed bestuursakkoord te bouwen. Daarbij hebben we alle punten die door de verschillende fracties zijn ingebracht zo goed mogelijk in het concept proberen te verwerken. We denken dat hiermee een goede basis is gelegd voor zoveel mogelijk fracties om dit bestuursakkoord mede te gaan dragen.

Dhr. Woolderink heeft namens alle fracties nog een amendement indienen om het concept te verbeteren. Dit amendement zullen we van harte steunen. We zien in het voorliggende ontwerp bestuursakkoord een goede basis voor een nieuw dagelijks bestuur om mee aan de slag te gaan. We zijn dan ook graag bereid om hier in deze nieuwe bestuursperiode bestuurlijke verantwoordelijkheid voor te gaan dragen.

Voorzitter,

Op 10 mei was het nog te vroeg. Nu is het moment daar om het over de formatie te hebben. Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in het advies van de verkenners over hoe dit proces vorm zou moeten krijgen. We vinden het verstandig dat de namen van DB-kandidaten pas openbaar worden nadat de integriteitstoets is doorlopen en ze definitief hun kandidatuur hebben aanvaard. Wat ons niet duidelijk is, is of we op deze wijze GS tijdig vragen om in te stemmen met de benoeming van de voorgedragen DB-ers. Omdat er namelijk geen formeel besluit wordt genomen om hen voor te dragen. Is het voor GS voldoende als het Algemeen Bestuur op 14 juni de formateur verzoekt om de namen van de kandidaten met GS te delen? Voorzitter, kunt u op basis van uw contacten aangeven of dit inderdaad werkbaar is voor GS?

Dan rest ons niet meer dan aan te geven dat we uitkijken naar de gesprekken met de formateur. Zodat we over een maand toch echt een nieuw dagelijks bestuur hebben en daarna op volle kracht de uitgezette koers kunnen gaan varen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring