Navigatie overslaan

Vragen over bodemdaling Nieuw-Amsterdam en omgeving

Bij de Informatieavond bodemdaling Nieuw Amsterdam van 17 april zijn de vervolgrapporten gepresenteerd omtrent de bodemdaling in Nieuw-Amsterdam en omgeving. Het onderzoek van waterschap Vechtstromen is uitgevoerd door ingenieursadviesbureau SWECO. Het waterschap heeft extra onderzoek laten uitvoeren naar aanleiding van de eerste rapporten van Fugro in 2021 waar een aantal aannames werden gedaan over grondwateronttrekkingen. Tijdens de vergadering van de opgavegerichte commissie op 26 april heeft Myrte van Dijk namens de fractie Water Natuurlijk enkele vragen gesteld en aangegeven verdere vragen schriftelijk te stellen.

De vragen zijn hier terug te kijken (vanaf minuut 15).

De vragen zijn samen met de VVD, mede ondertekenaar, opgesteld. De gestelde vragen gaan eerst over het gebied Nieuw-Amsterdam. De daarop volgende vragen kijken breder naar het beleid en handhaving van het waterschap. Alsmede welke lessen te trekken zijn voor andere gebieden in het waterschap waar deze problematiek naar verwachting ook gaat spelen.

Nieuw Amsterdam

  1. Wat zijn de belangrijkste zorgen die u van inwoners in het gebied hebt vernomen tijdens de informatieavond? En hoe denkt u aan deze zorgen te kunnen tegemoet komen?
  2. Waarom had het Waterschap het aantal onttrekkingen niet in beeld in 2021? Waarom zijn deze nooit gearchiveerd of gemonitord?
  3. Is bij het onderzoek over de daadwerkelijke grondwateronttrekkingen gebleken dat er onttrekkingen van meer dan 60 kuub per uur niet waren gemeld? Hoe verhoudt zich dat tot de meldingen die wel gedaan zijn?
  4. Bewoners in het gebied hebben het idee dat daling van het grondwaterpeil door onttrekkingen van invloed is op de snelheid van bodemdaling. Kunt u in dit kader toelichten of bodemdaling te versnellen, vertragen of te stoppen is door aanpassen van het grondwaterpeil en/of verminderen van grondwateronttrekkingen?
  5. Als schade ontstaat door onttrekkingen, kunnen bewoners dan schade verhalen bij degene die water onttrekken?

Beleid

  1. Ten aanzien van grondwateronttrekkingen, bodemdaling en schade aan funderingen, wat is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten, provincies en waterschappen?
  2. De meldingsplicht van grondwateronttrekkingen ligt nu op een minimum van 60 kuub per uur. Waar is deze norm op gebaseerd en wie stelt deze norm vast? Hoe wordt deze norm nu gehandhaafd door het bevoegd gezag?
  3. Alleen diegene die een melding doen krijgen de vraag om de precieze onttrekking door te geven aan het waterschap. In het onderzoeksrapport van SWECO lijken alle onttrekkingen die gevonden zijn in dit gebied te liggen tussen de 45 en 59 kuub per uur. Hoe kijkt u er tegenaan om een meldingsplicht al te laten gelden bij bijvoorbeeld 25 of 30 kuub per uur om een beter beeld te krijgen van het aantal onttrekkingen?

Andere gebieden

  1. U heeft ons begin dit jaar geïnformeerd over het feit dat er meer gebieden zijn in ons waterschap waarbij er sprake is van grote verwachte bodemdaling als gevolg van inklinking van veen in de bodem. Welke maatregelen neemt het waterschap in deze gebieden en hoe informeert u bewoners en bedrijven over de risico’s en maatregelen die zijn genomen door de betrokken overheden? En wordt er gecommuniceerd over maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen?
  2. Heeft het Waterschap voldoende zicht op de onttrekkingen in die andere gebieden?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring