Navigatie overslaan

Dagelijks Bestuur zonder Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is zeer verrast en teleurgesteld door de keuze van de fracties BBB, CDA, VVD en landbouw om samen een coalitie zonder Water Natuurlijk te vormen. Dit doet naar ons idee op geen enkele manier recht aan de verkiezingsuitslag (BBB en WN als winnaars met respectievelijk 9 en 7 zetels) en de belangrijke rol die beide fracties in de afgelopen maanden in het formatieproces hebben vervuld.

Water Natuurlijk heeft in de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in dit proces. Om vanuit vertrouwen en verbinding te werken aan een nieuwe koers voor een duurzame toekomst. In deze zoektocht werd het Algemeen Bestuur ondersteund door verkenners van BBB én Water Natuurlijk. Deze inspanning heeft geleid tot een bestuursakkoord “Noaberschap verbindt”, dat alle fracties hebben gesteund. De basis hiervan is gelegd in het onderhandelingsakkoord tussen BBB en Water Natuurlijk. Dit akkoord is versterkt door een amendement dat alle fracties gezamenlijk hebben gemaakt.

De kern van het bestuursakkoord is dat alle fracties akkoord zijn dat het waterschap een koers gaat varen die is gebaseerd op een goede balans tussen de belangen van alle inwoners, grondeigenaren en bedrijven. Een koers die uitgaat van vertrouwen en samenwerking. Een koers die is gebaseerd op behouden van het goede en verbeteren waar dit mogelijk is. Een koers gericht op de toekomst zoals verwoord in de Watervisie 2050, meer water vasthouden en met maximale inzet vanuit het waterschap om in 2027 aan de Europese waterkwaliteitseisen te voldoen.

Wij zijn trots op dit bereikte resultaat. Hierin zijn belangrijke punten van het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk opgenomen. We willen dan ook graag als deelnemer aan de coalitie en daarmee het nieuwe dagelijks bestuur verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering hiervan. We hebben ons tot het uiterste ingespannen om in verbinding en in gesprek te blijven met de BBB. De uitgestoken hand is echter door de fracties van BBB, CDA, VVD en landbouw afgewezen.

De keuze van deze vier fracties zullen wij moeten accepteren, ook al begrijpen we hem niet. We zijn dan ook benieuwd naar de motivatie van de vier fracties waarom zij denken dat deze coalitie zonder Water Natuurlijk, het beste uitvoering kan geven aan het bestuursakkoord en recht doet aan de verkiezingsuitslag. En hoe zij voldoende vertrouwen gaan wekken bij alle inwoners, grondeigenaren en bedrijven dat het waterschap alle belangen en functies op rechtvaardige wijze gaat bedienen.

In de komende jaren werkt Water Natuurlijk vanuit de oppositie constructief om alle onderdelen van het bestuursakkoord tot een succes te maken.. We zullen de coalitie houden aan de gemaakte afspraken en op deze wijze bijdragen om het waterschap op een goede, groenblauwe en duurzame koers te houden. Vanuit vertrouwen blijven we zoeken naar verbinding en een goede balans tussen alle belangen. Omdat we denken dat we op deze wijze, mede vanuit het belang van toekomstige generaties, het beste bijdragen aan het realiseren van schoon, voldoende en veilig water voor al onze inwoners.

Een verdere reactie geven we in het Algemeen Bestuur op 14 juni a.s. als het advies van de formateur openbaar is en de andere fracties hun keuzes hebben toegelicht.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring