Navigatie overslaan

Water Natuurlijk opnieuw vertegenwoordigd in dagelijks bestuur HHSK

Op 29 juni 2023 is Josien van Cappelle benoemd als Hoogheemraad Integraal Waterbeheer in het nieuwe college van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hiermee volgt ze Agnes van Zoelen op die vanaf het oprichten van Water Natuurlijk als hoogheemraad de partij vertegenwoordigde. De coalitie bestaat naast Water Natuurlijk uit, VVD, PvdA en de gezamenlijke fracties van Ongebouwd en Natuurterreinen. Het ambitieuze en duurzame coalitieakkoord wordt breed gedragen. Lees hieronder meer over het nieuwe college en het akkoord.

Samenwerken aan toekomstbestendig waterbeheer in een turbulente tijd

Van de beschikbaarheid van voldoende zoetwater, wateroverlast en waterveiligheid, tot en met waterkwaliteit, vermindering bodemdaling en verbetering van de biodiversiteit. Het nieuwe college kiest daarom voor een akkoord op hoofdlijnen, met (financiële) ruimte om verstandig om te gaan met de ontwikkelingen die op ons afkomen. Alle partijen uit het algemeen bestuur hebben mee kunnen denken en werken aan het coalitieakkoord ‘Samenwerken aan toekomstbestendig waterbeheer in een turbulente tijd’.

Be­noe­ming nieuw col­le­ge

Het algemeen bestuur heeft tijdens de vergadering op 29 juni kennisgenomen van het coalitieakkoord en het nieuwe dagelijks bestuur benoemd. Josien van Cappelle (Water Natuurlijk), Cor Habben Jansen (VVD), Wim van Heemst (PvdA) en Jos Verdoold (de gezamenlijke fracties van Ongebouwd en Natuurterreinen) zijn benoemd als de vier hoogheemraden. Twee van de vier hoogheemraden zijn nieuw in het dagelijks bestuur: Josien van Cappelle en Wim van Heemst. Samen met de dijkgraaf en de interim-secretaris-directeur vormen deze vier hoogheemraden het nieuwe college. De vier partijen vertegenwoordigen 17 zetels en hebben daarmee een meerderheid in het algemeen bestuur voor een stabiel college.

Wa­ter­be­heer­pro­gram­ma (WBP) 2022-2027 blijft lei­dend

Binnen het algemeen bestuur is er brede steun om door te werken aan de ambities uit het eerder vastgestelde waterbeheerprogramma. Alle partijen onderschrijven dit programma en hoe dit samen tot stand is gekomen. Na totstandkoming van het WBP zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals het nog te ontwikkelen Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG), en de kamerbrief ‘Water en bodem sturend’. Met een coalitieakkoord op hoofdlijnen is er ruimte voor deze nieuwe ontwikkelingen met diverse aandachtspunten.

Aan­dachts­pun­ten in het nieu­we ak­koord

We vinden het belangrijk dat bewoners en bedrijven ons werk kennen en zich bewust zijn van het belang en de eigen rol als het gaat om voldoende en schoon water. Wij zetten stevig in op (digitale) innovatie in alle onderdelen van ons werk.

Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in onze wateren is een van de prioriteiten. Een intensievere aanpak is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Met de huidige klimaatverandering en zeespiegelstijging is het essentieel dat onze dijken voldoen aan de landelijke veiligheidseisen. Wij verkennen voor alle afvalwaterzuiveringsinstallaties wat nodig is om te voldoen aan de Europese richtlijn stedelijk afvalwater. En we zijn actief betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen om ‘water en bodem sturend’ in te brengen.

Wij werken samen met alle partners in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en onderzoeken hoe wij een integraal perspectief kunnen bieden waarbij ruimte is voor vitale landbouw. We behouden en verbeteren de biodiversiteit voor een ecologisch gezond en veerkrachtig netwerk van dijken, sloten en terreinen.

Coalitieakkoord 29 juni 2023

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring