Navigatie overslaan

Rivierenland slordig met molens Kinderdijk

Waterschap Rivierenland negeert al jarenlang de ernstige bodemdalingsproblematiek in de Alblasserwaard. Nu heeft het zelfs besloten om een peilverlaging door te voeren bij het Werelderfgoed van de molens van Kinderdijk.

Sinds de ontginning in de Middeleeuwen daalt de bodem van de veenweidegebieden zoals de Alblasserwaard. Dat komt doordat ontwaterde veengrond oxideert. Bij dit proces komt het broeikasgas CO2vrij. Regelmatig wordt het waterpeil weer verder verlaagd, om de ontwatering aan de gedaalde bodem aan te passen. Bodemdaling in veenweidegebieden zorgt voor steeds meer problemen. Paalfunderingen komen bloot te staan aan de lucht en rotten weg door de continue peilverlaging. Het veen in het veenweidegebied verdwijnt op de lange termijn.
Verhoging van het waterpeil zou die schade beperken, maar vraagt aanpassing van de landbouw. In het landelijke Klimaatakkoord is vastgelegd dat het vrijkomen van CO2 uit veenweiden moet verminderen. Ook heeft de Rijksoverheid in de Nationale Omgevingsvisie vastgelegd dat de provincie met grondgebruikers (onder andere agrariërs), maatschappelijke actoren, bewoners en medeoverheden per veenweidegebied een Regionale Veenweidestrategie moet opstellen. Het kabinet heeft budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van bodemdaling in veenweidegebieden. Het Kabinet heeft onlangs in de Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ ook besloten dat veenweidegebieden maximaal 20 tot 40cm diep mogen worden ontwaterd.
Met het vorig jaar vastgestelde Gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden loopt het waterschap hier nog ver bij achter. Dit programma voorziet zelfs in verdere verlaging van het waterpeil.
Water Natuurlijk betreurt het zeer dat waterschap Rivierenland dit nieuwe beleid negeert en de aanpak van het grote probleem van de bodemdaling in veenweidegebieden voor zich uit blijft schuiven.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring