Navigatie overslaan

Koudwatervrees HHNK voor stevige maatregelen voor een betere waterkwaliteit

Op woensdag 8 februari heeft de commissie van HHNK een memo besproken over de aanwijzing van het werkgebied van HHNK als verontreinigd gebied. Het staat nu te boek als NV-gebied, oftewel verontreinigd met nutriënten. Het memo is defensief van toon: HHNK wil met het ministerie om tafel om toch naar uitwegen te zoeken en meer tijd te vragen voor de aanpak. Water Natuurlijk & Geborgden Natuur zien koudwatervrees om nu stevig aan de slag te gaan met de verbetering van de waterkwaliteit.

De Europese Commissie verbiedt Nederland nog langer om hogere gehaltes aan stikstof uit te stoten. Ze heeft een aantal jaren door de vingers gezien dat Nederland zich niet heeft gehouden aan de afspraak die hoorden bij het toestaan van hogere mestuitgiften dan de 170 kg stikstof uitstoot per hectare. Nu heeft de minister het werkgebied van HHNK als “NV- gebied” aangewezen: verontreinigd met nutriënten. Waardoor agrariërs verplicht zijn om de hogere gehaltes stikstof naar 170 kg per ha af te bouwen. Stikstof en fosfaat komen direct in ons oppervlaktewater waardoor de waterkwaliteit verslechtert.

Voor het waterschap kwam dit bericht onverwacht. HHNK geeft aan dat van de 51 waterlichamen er 37 verontreinigd blijven, aangezien ze van mening is dat er door de natuurlijke achtergrondbelasting hogere waardes stikstof en fosfaat van nature zijn en daardoor zorgen voor een surplus.

Water Natuurlijk & Geborgden Natuur zijn van mening dat het waterschap en de provincie verplicht zijn om agrariërs en terreinbeherende organisaties een handelingsperspectief te bieden en niet boos/teleurgesteld te zijn op de minister of Brussel. Dat helpt de minister niet om voor Nederland overgangsregelingen te behalen. Van de 51 waterlichamen, kunnen er zeker 14 makkelijk voldoen aan de nitraatnormen en nog eens 10 van de overgebleven 37 kunnen zich daar naar toe ontwikkelen.

Water Natuurlijk & Geborgden Natuur vinden dan ook dat het waterschap en provincie een plan moeten ontwikkelen om hier met de gebruikers van het gebied een gebiedsgericht proces op te zetten. De provincie kan haar 20 miljoen inzetten om grond te kopen zodat mest over meer hectares kan worden uitgereden. En het waterschap kan meer gebiedseigen water vasthouden, de meter voor meter regeling bewaken (wat betekent dat er zo min mogelijk sloten worden gedempt om meer mest uit te rijden) en in te zetten op handhaving zodat bufferzones worden gehanteerd en er geen gewasbeschermingsmiddelen op gebruikt worden. Ook zal er met ingang vanaf 1 maart op de bufferzones (3.5 meter vanaf de sloot) geen mest meer worden uitgereden.

Water Natuurlijk & Geborgden Natuur heeft met eigen ogen kunnen zien hoe moeilijk het is voor biologische boeren om met het gebiedseigen water fruit te irrigeren. Het EKO-keurmerk classificeert de appel en de peer niet als biologisch als het fruit direct wordt vervuild met water uit de sloten rondom het perceel. Het water in de Drieban wordt als verontreinigd beschouwd. Het is dan ook alle kracht vooruit om de kwaliteit van onze waterlichamen te verbeteren en een perspectief te bieden aan onze gebruikers. En niet een brief te sturen naar de LTO waaruit te lezen valt dat het waterschap het allemaal overkomen is. We weten al jaren dat we in blessuretijd zitten en dat van het waterschap wordt verwacht dat we inzetten op verbetering van de waterkwaliteit.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring