Navigatie overslaan

Inzet fractie Water natuurlijk in waterschap Brabantse Delta periode april/mei 2024, commissies en AB

In de maanden april/mei vond de tweede cyclus van vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) inclusief commissies van het Waterschap Brabantse Delta plaats. Hierbij de belangrijkste inzet van de fractie van Water Natuurlijk tijdens commissie en Algemeen bestuur.

Commissie Waterveiligheid en Waterwegen 24 april 2024

Op de agenda stond een presentatie en gesprek over de invulling van Water Veiligheid en vaarwegen in kader van de strategische agenda.

Onderwerpen commissie waterveiligheid en vaarwegen relatie met Strategische Agenda (uitwerken strategische agenda onderdeel waterveiligheid)

Water Natuurlijk geeft water een leidende stem in ruimtelijke ordening. Water is het sturend principe in ruimtelijke afwegingen door gemeenten provincies en Rijk. Ons doel is een ruimtelijke ordening op fysisch-geografische grondslag. Het is mooi dat dit nu ook in het regeerakkoord staat. De watertoets is nu een verplicht instrument dat in het voortraject van de ruimtelijke planvorming en projecten wordt doorlopen. Water Natuurlijk hamert erop dat de waterschappen nu ook echt vanaf het begin aan tafel moeten zitten om de waterbelangen in te brengen en de consequenties van keuzes inzichtelijk te maken voor waterveiligheid en waterbeschikbaarheid. Ook voor de woningbouwopgave is dat relevant, waar je wel of juist niet verantwoord kunt bouwen en onder welke voorwaarden. Dit vraagt om een andere, meer proactieve en assertieve houding van waterschappen dan ze tot nu toe gewend zijn. Het vereist een integrale aanpak en bestuurlijk lef bij waterschapsbestuurders om zich te mengen in discussies op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, waar ruimtelijke ordeningskeuzes gemaakt worden.Waterveiligheid op orde en wateroverlast onder controle

We willen op tijd voldoen aan de waterveiligheidsnormen van de primaire en regionale keringen. Dat betekent dus voldoende tempo houden in dijkversterkingsprojecten. In recente jaren zien we steeds meer ‘clusterbuien’ die zeer lokaal en in korte tijd zorgen voor veel water en wateroverlast. Het is niet te voorspellen waar deze buien vallen. Door de hevigheid en het lokale karakter is de overlast meestal niet voldoende te beperken met de bestaande waterbergingsgebieden (het water komt daar simpelweg niet zo snel). Dat vraagt om aanvullende mogelijkheden om het water (tijdelijk) lokaal te bergen. We willen, onder andere aan de hand van de stresstesten, in beeld brengen waar de kans op wateroverlast door clusterbuien het grootst is en waar tijdelijke berging mogelijk is. Vanwege de onvoorspelbaarheid zijn we terughoudend om hiervoor permanente waterbergingsgebieden in te richten. Wel willen we afspraken maken met grondgebruikers over mogelijk tijdelijke berging wanneer de nood aan de man is. In steden zal door middel van dubbelgebruik tijdelijke opvang een plek krijgen, bijvoorbeeld door waterpleinen aan te leggen. We zetten ons in om in het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) een laag 0 aan de pijlers van de meerlaagse veiligheid toe te voegen. Dat betekent: bovenstrooms en in de haarvaten vasthouden en bergen van water, zodat benedenstrooms het risico op overstromingen vermindert.

Hoogwater beschermings programma (HWBP)
Over dit onderwerp stond een presentatie op de agenda en een voorstel om de solidariteitsbijdrage te verhogen:
Naast een heldere presentatie van het HWBP en de financiële knelpunten. Geconstateerd is, dat om onze veiligheid bij hoog water het plaatje wat tot nu toe gehanteerd wordt bijgesteld moet worden, er is meer dijk nodig/keringen die moeten voldoen aan de eisen van het programma. Na de inspectie van alle dijken/primaire keringen blijkt dat de opgave groter is dan eerst gedacht. Van 1400 km naar 2000 Kilometers. Daarnaast is snelheid geboden dus het programma gaat van 50 naar 75 km per jaar om in 2050 aan alle doelen te kunnen voldoen.
Om die reden is er meer geld nodig, een hoger bijdrage per waterschap. Doel is een voorspelbare solidariteitsheffing. Derhalve ligt er een voorstel om de solidariteitsbijdrage voor het direct aanpakken van de zaken op middellange termijn (2030-2036). Voor ons waterschap zal dat een verhoging van 8 naar 14 miljoen en dat betekent een verhoging voor de ingezetenen voor 17,5 per jaar.

Het HWBP wordt voor 50% door het rijk betaald, 40% solidariteitsbijdrage vanuit waterschappen en 10% bijdrage aan eigen werken van de bedoelde keringen.

Water Natuurlijk kan akkoord gaan met het voorstel, immers het gaat om veiligheid van alle mensen, dieren en gebouwen/infrastructuur in ons gebied en in Nederland. Wel goed uitleggen en daar waar rijk meer kan bijdrage die druk erop houden.

Commissie Water, Ruimte en Gezond Water 24 april 2024

de inbreng van water Natuurlijk bij de punten op de agenda:
Punt 5a KRW en vergunningverlening en handhaving

Voor KRW mist het grote verhaal. De KRW-doelstelling is helder: 100% goede beoordelingen zowel
biologisch als chemisch in 2027. Deze doelstelling gaat niet gehaald worden. Het wordt ook nergens
duidelijk gemaakt wanneer de doelstelling wel gehaald wordt en wat daar per speler (Rijk, Provincie,
Gemeenten etc) aan bijgedragen moet worden. Heeft het waterschap de ambitie deze agenda per speler
scherp te maken en daar eigenaarschap voor te nemen?
VTH wordt kwalitatief beschreven. Ik leer hier niets uit. Kan het Waterschap een overzicht maken van:
-V hoeveelheid en soorten vergunningen, looptijd, herzieningsrichting,
-T hoeveelheid controles op vergunningen, in buitengebied, t.o.v. waterschapsverordening?
-H wat vindt er aan handhaving plaats? En wat aan sanctionering?
-Heeft het Waterschap een goed gevoel bij de balans tussen regelgeving en vergunningverlening
enerzijds en toezicht, handhaving, sanctionering anderzijds? Komt papier en praktijk bij elkaar? Op basis
van deze presentatie is dit niet vast te stellen. En bij de discussie over budget 2025 is dat relevant.

Punt 5b Water en bodem sturend
Nogal basale en conceptuele presentatie. Vraag is hoe dit principe geconcretiseerd gaat worden;
wanneer bestaat dat concrete inzicht? De Rijksoverheid heeft deze richting 25 nov 2022 uitgesproken.
Zie de rijksoverheid pagina
Uitwerking vindt plaats middels GGA's. Kan het Waterschap betrokkenheid en voortgang daarvan granulair weergeven?
Zie ook onderstaande link wat betreft de inbreng voor de Strategische Agenda.

Punt 6 Aanvullend voorbereidingskrediet project Markdal Noord

Geen commentaar. Is prima voorstel.

Inbreng voor strategische agenda onderwerp Water en Ruimte en gezond Water van Water natuurlijk Brabantse Delta.

Commissie Water Keten 8 mei 2024

Op de agenda stonden de volgende zaken:
Agendapunt 4:Thema Analyse : Inspelen op de omgeving.
Van deze presentatie hebben wij kennis genomen. Het gaat om goede data verzamelingen en hoe wij als waterschap met de omgeving overleg blijven plegen over de rol van de waterzuivering en wat de omgeving daaraan kan bijdragen.

Agendapunt 5a, Aanvraag uitvoeringskrediet gedeeltelijke vervanging persleiding rioolgemaal Dinteloord
Water natuurlijk is akkoord met dit voorstel. De persleiding is al oud en dient daarom vervangen te worden.

Voor de strategische agenda heeft water natuurlijk haar inbreng op papier gezet en schriftelijk ingebracht. Zie link hieronder

Inzet water natuurlijk voor Strategische Agenda onderdeel Waterketen

Commissie Financiën, Bedrijfsvoering en Digitalisering 8 mei 2024

5a. Nieuw belastingstelsel
Van de presentatie hebben wij kennis genomen en zien wel meer mogelijkheden om te sturen als dit stelsel definitief wordt ingevoerd.

5B. Strategische Agenda
Zoals Al een aantal keren bij de andere thema’s aangegeven is innovatie en anders denken van groot belang voor een vooruitstrevende en toekomst bestendige waterschap. Geef daarvoor de ruimte participeer war mogelijk in projecten die de toekomst hebben, geef onze organisatie daar ook de ruimte voor. Zorg dat we jonge ambitieuze studenten aan ons kunnen binden zowel voor stages als voor ons werk.
Innovatie en vernieuwen lukt soms niet, dat kan best wel eens minder opbrengen dan gedacht, maar dat mag niet verhinderen dat we niet blijven zoeken en streven naar innovatieve oplossingen om ons werk als waterschap te blijven doen en te verbeteren.

Wel van belang is dat de basis op orde is.

Met aangegeven aandachtvelden hoopt WN een goede richting mee te geven voor het verder uitwerken van de strategische agenda in aanloop naar de kadernota en de vernieuwing van onze P&C cyclus. Goede tussentijdse informatie over de stand van zaken naar het AZB is van belang om samen

6a Actualisatie van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie (inclusief mandaatbesluit)
Betreft een nieuwe geactualiseerde modelregeling aangepast aan de afspraken binnen AB over de nieuwe P&C cyclus.
Discussie over wel of geen limiet bij voorbereidingsbesluiten. Wij zien er geen probleem in dat dit limiet er niet meer is. Geeft meer flexibiliteit voor organisatie en AB geeft niets weg want het betreft mandaat dus onder verantwoordelijkheid en instructie van het AB waar we bij begroting ruimte voor hebben gegeven. DB geeft bij bestuursrapportages en jaarrekening inzicht in de projecten en dus in de voorbereidingskredieten. DB heeft bovendien actieve informatieplicht.
water Natuurlijk kan zich vinden in het voorstel.

6b toetredingsstrategie Aquon: betreft waterschapslaboratoriumAquon gaat om uitbreiding werkgebied/toetreding andere waterschappen grenzend aan gebied deelnemende waterschappen. Laat Aquon direct actief accrediteren. Meer deelnemers geeft schaalvoordelen voor de huidige deelnemers/eigenaren.
Water natuurlijk kan instemmen met het voorstel en vindt dit verder een hamerstuk.

6b 2 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Aquon
Betreft wijziging als gevolg aanpassing wet gemeenschappelijke regelingen. water Natuurlijk is Akkoord

6.b.3 Aquon: zienswijze concept programmabegroting 2025
Concept programmabegroting 2025 Aquon is zeer gedetailleerd en inzichtelijk onderbouwd. Aquon heeft een punt met de opmerking dat de meetbehoefte zal blijven stijgen terwijl de waterschappen incl WSBD een vlakke lijn aangeeft voor de komende jaren. Water Natuurlijk is Akkoord en wat ons betreft hamerstuk.

6c 9e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Betreft wijziging als gevolg aanpassing wet gemeenschappelijke regelingen. Dit naar aanleiding van wetswijziging. Water Natuurlijk is akkoord.

6 c 2 BWB: zienswijze ontwerp programmabegroting 2025
Ontwerp programmabegroting 2025 BWB laat beperkte kostenstijging zien 2025 bij een goed prestatie op de gebruikte kpi’s. Wel blijft water Natuurlijk zorgen hebben over de kostenontwikkeling en geeft dat aan de bestuurder mee. verder Akkoord met het voorstel.

Algemeen Bestuur waterschap Brabantse Delta 22 mei 2024

Veel stukken uit de commissies (zie onze inbreng) zijn als hamerstukken opgenomen en zijn wat Water natuurlijk betreft akkoord.
Daarnaast werden twee nieuwe AB leden en twee burgerleden beëdigd. Water Natuurlijk wenst hen allen veel succes en een goede samenwerking in het bestuur.

2a Actualisatie van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie (inclusief mandaatbesluit)
Zie onze inbreng in de commissie. Wij hadden daarom geen verder op of aanmerkingen op het stuk. Er stond wel een discussie over de ophoging van het voorbereidingskrediet naar een limiet van 10 miljoen. Van water Natuurlijk hoefde dat niet, maar uiteindelijk nam de portefeuillehouder het voorstel over en daar kunnen wij ook mee leven.

2b 9e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Betreft wijziging als gevolg aanpassing wet gemeenschappelijke regelingen. Dit naar aanleiding van wetswijziging. Water Natuurlijk is akkoord, conform inbreng in de commissie.

2c 2 BWB: zienswijze ontwerp programmabegroting 2025
Ontwerp programmabegroting 2025 BWB laat beperkte kostenstijging zien 2025 bij een goed prestatie op de gebruikte kpi’s. Wel blijft water Natuurlijk zorgen hebben over de kostenontwikkeling en geeft dat aan de bestuurder mee. verder Akkoord met het voorstel. Conform inbreng in de commissie.

2d debat naar aanleiding schriftelijke vragen en antwoord vanuit DB over kleine onttrekkingen grondwater.
Uiteindelijk ging het erom of er sneller handhavend en bestraffend kan worden opgetreden. lastig blijft dat bij een illegale activiteit volgens het bestuursrecht toch eerst gekeken moet worden naar de mogelijkheid van legalisering. Eeen motie van de PvdD hierover leidde tot een debat, waar het wat ons betreft lastig was een oordeel te vellen omdat niet alle informatie voor handen is. Uiteindelijk werd het voorstel gedaan hier later met alle goede informatie op terug te komen. de motie is aangehouden.

Tenslotte ontstond er een debat naar aanleiding van het vervullen van de vacature daar DB lid Niels Mureau per 1 juni aftreedt. De sfeer waarin dit plaats vond werd door onze fractie niet als plezierig ervaren. Er worden weer insinuaties gedaan of dat er problemen in het DB zijn en dat dat de oorzaak is. Echter de ergernis en de oorzaak liggen veel meer in de houding van sommige (oppositie) leden in het AB. Uiteindelijk blijft de procedure zoals die is voorgesteld. water Natuurlijk vindt het logisch dat West Brabant Water Breed eerst zelf een vervanger zoekt conform de afspraken in de coalitie. Weliswaar gaat uiteindelijk het AB over de aanstelling, maar dat wil niet zeggen dat binnen de coalitie naar een oplossing is gezocht

Na de vergadering was het afscheid van Niels Mureau als lid van het AB. Wij hebben hem bedankt voor zijn inzet in het waterschap, de plezierige samenwerking zowel bij de coalitievorming als in het bestuur van het waterschap. Als verbinder en integer bestuurder heeft hij veel betekend.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring