Navigatie overslaan

Inzet fractie Water natuurlijk Brabantse Delta tijdens de maart-april cyclus van het AB Brabantse Delta. Commissies en AB.

In de maanden maart/april vond de tweede cyclus van vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) inclusief commissies van het Waterschap Brabantse Delta plaats. Hierbij de belangrijkste inzet van de fractie van Water Natuurlijk tijdens commissie en Algemeen bestuur.

Commissie Waterketen van 13 maart 2024

Op 13 maart heeft de commissie Waterketen een bezoek gebracht aan SNB te Moerdijk. Gisteren met de commissie Waterketen op bezoek geweest bij SNB Moerdijk. SNB is onze slibverwerker (samen met 6 andere waterschappen) en een van onze verbonden partijen. Na een introductie door commissie voorzitter Gert H. Logt volgde een presentatie over de gemeenschappelijke regelingen van Waterschap Brabantse Delta en daarna een presentatie van de directeur Silvester Bombeeck van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). We sloten af met een rondleiding door het bedrijf. Goed te zien dat men hard inzet op duurzaamheid en ook op het terugwinnen van grondstoffen uit het slib.
Namens Water Natuurlijk Brabantse Delta waren Ron Dujardin en Kees de Jong en ons DB lid Karin Van den Berg aanwezig.

Commissie Waterveiligheid en vaarwegen van 13 maart 2024

Het was een lichte agenda de volgende zaken kwamen aan de orde

  • Presentatie over normen primaire keringen, beoordeling en verbetering
  • presentatie over de systeemafweging keringen Wilhelminakanaal, Amertak en Donge

Bij de oordeelsvorming stond op de agenda

  • Aanvraag voorbereidingskrediet verbetering primaire keringen Wilhelminakanaal, Amertak en Donge. Onze fractie kan akkoord gaan en is wat ons betreft hamerstuk.
  • Aanvraag uitvoeringskrediet verkenning verbetering primaire kering traject Moerdijk-Drimmelen,. Ook hiermee gaan we akkoord en is een hamerstuk.

Naar aanleiding van deze stukken nog wel gevraagd waarom het Waterschap niet streefde naar volledig voldoen aan nieuwe normen mbt Waterveiligheid in 2035 ipv 2050 gezien snelheid van klimaatverandering en onbetrouwbaarheid van voorspellende modellen. Antwoord: "Dat kost te veel en we moeten nu al knokken in Den Haag voor het huidige HWBP."

Ook gevraagd naar of het Waterschap werkt aan een instrumentarium waardoor het sneller kan acteren mocht dat nodig zijn, more agile dus. Antwoord: "Het Waterschap kan al heel snel zijn. Voorbeeld Standhazensedijk."

Commissie bestuur, Strategie en Internationaal van 20 maart 2024

Bij de commissie stond de strategische agenda op de agenda. In deze agenda de aanzet tot de onderdelen en thema's die het waterschap de komende jaren gaat aanpakken in kader van het bestuursakkoord. samengevat kan onze fractie zich vinden in het voorstel, maar wel hebben we een aantal zaken meegegeven die wij erg belangrijk vinden, denk aan de aanpak droogte en het halen van de KRW doelen. Lees de volledige inzet hieronder.
Het agendapunt adviesnota in gebruik geven van watersloten als landschapselement is vanwege laat aanleveren van de stukken verplaatst naar 3 en 17 april.

5 bij 2a Inzet Strategische agenda 2024 ron

Commissie Financiën, bedrijfsvoering en digitalisering van 20 maart

Op de agenda stond als beeldvorming de adviesnota Nieuwe P&C cyclus en programmasturing met een presentatie. Deze past in de nieuwe aanzet richting kadernota en begroting en past bij de strategische agenda. de fractie Water natuurlijk kan zich vinden in deze opzet.
We kregen ook een presentatie over informatieveiligheid en hoe ons waterschap ervoor staat. het was een heldere presentatie waarin ook duidelijk werd gemaakt dat informatie veiligheid een zaak van ons allen is. Goed dat er goede aandacht is in deze tijd waarin toch cyberaanvallen etc. veelvuldig voorkomen.
Interessant was ook de presentatie van Willem Schepers over de digitale transformatie en hoe het waterschap hier slim gebruik van kan maken ook in haar communicatie. Leerzaam en goed daar kennis van te nemen.
het enige besluitpunt was de benoeming van de accountant voor 2024 en verder. De fractie water natuurlijk kan op basis van het voorbereide werk van de begeleidingscommissie akkoord gaan met het voorstel en mag wat ons betreft een hamerstuk zijn in het AB.

Algemeen Bestuur van 3 april 2024.

Op de agenda stond de benoeming van twee nieuwe burgerleden voor de fractie van het CDA. Wij wensen hen veel succes toe en een fijne samenwerking in het bestuur.

Daarnaast stond op de agenda het aangekondigde ontslag per 1 juni van DB lid Niels Mureau. Hij heeft een toelichting gegeven op zijn besluit dat hij met pijn in het hart heeft genomen. het is jammer dat het veranderde klimaat in het bestuur (AB en DB) en het meer politiek wordende bestuur er bij hem toe heeft geleid dat hij zijn ontslag als DB en AB lid heeft ingediend. Onze fractie heeft zeer veel waardering voor Niels en ook veel geleerd in de korte periode dat we mochten samenwerken. Onze fractievoorzitter Ron Dujardin dankte hem dan ook voor de prettige samenwerking en de kennis die hij heeft gedeeld. Er ontstond een discussie over de vraag van de opvolging. Hierbij is de fractie Water Breed nu aan zet of zij komen met een een opvolger voor Niels. De fractie blijft in de coalitie en de coalitie heeft hen de ruimte gegeven voor de vervolgstappen. Hopelijk is er met de zomer een opvolger.

Als besluitpunt stond de strategische agenda op de agenda. Hierbij heeft onze fractie kort aangegeven welke zaken belangrijk zijn (zie inzet tijdens de commissie). Wel hebben we ingestemd met het amendement van PvdD om de thema's scherper en beter te benoemen. derhalve zijn de thema's nu als volgt benoemd

  • Klimaatbestendige regio- Uitgelicht: waterveiligheid en actie op de klimaatverandering/crisis (aanpak droogte o.a.)
  • regio met respect voor water-Uitgelicht: gezond water & water en bodem sturend
  • Water zuiveren met toekomstperspectief- Uitgelicht transitie Waterketen
  • Innovatieve organisatie- Uitgelicht: Innovatief en anders denken en doen.

De rest waren hamerstukken zie de commissievergaderingen. zie ook de commissievergaderingen.

Algemeen bestuur van 17 april 2024

Doordat het onderdeel GLB (sloten in beheer van agrariërs, om te voldoen aan de eisen vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid(GLB)) was uitgesteld en de beeldvormende vergadering op 3 april was ingelast, was er een extra Algemeen Bestuur ingelast.
Vanaf 2023 is er een nieuwe periode gestart van het GLB. IN het GLB krijgen agrariërs financiële steun als zij aan bepaalde randvoorwaarden op het gebied van duurzaamheid en goede landbouwpraktijk voldoen.
Een van die voorwaarden is een minimaal percentage van landschapselementen op het bedrijf. Sloten kunnen hierbij mits in eigendom daarbij opgegeven worden waarbij een strook van 4 meter ontstaat voor biodiversiteit en natuurvriendelijke oevers met onderhoud. Hierover is veel te doen, want er zijn vraagtekens of dit kan in kader van Europese regelgeving, Het ministerie zegt van wel, de Uni vraagt terughoudendheid en een nee tenzij beleid.

Dat laatste gaat het waterschap uitvoeren, Dus bij aanvragen nee tenzij men zich inzet met maatregelen zoals bloemrijke stroken en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren. Dat laatste is de reden waarom onze fractie instemt. Liever hadden we een strook van 6 meter gezien, maar met het compromis van 4 meter (sommige fracties wilde een minder brede strook) kan de fractie leven. We hopen dat dit een stimulans geeft voor meer biodiversiteit en natuurvriendelijke oevers.
We zullen de uitvoering scherp blijven minitoren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring