Navigatie overslaan

FMF: Collega en lijsttrekker Monique Plantinga

In Friesland bij de Friese Milieu Federatie (FMF) werkt onze collega Monique Plantinga (52), als thematrekker Duurzame Landbouw.

Waterschapsverkiezingen op 15 maart

Collega en lijsttrekker Monique Plantinga

In Friesland bij de Friese Milieu Federatie (FMF) werkt onze collega Monique Plantinga (52), als thematrekker Duurzame Landbouw. Maar – wie het Journaal heeft gevolgd, zag haar onlangs al voorbij komen in het Journaal van 14 februari jl. als lijsttrekker van Water Natuurlijk Fryslân. Daar pleitte zij voor hogere waterpeilen in de veenweidegebieden. ‘Er valt wat te kiezen op 15 maart’ , vertelde zij daar. ‘De belangen van natuur en burgers moeten beter worden meegenomen in het waterschapsbestuur’. Hierbij een korte kennismaking met onze collega Monique.

Monique Plantinga werkt sinds 2019 bij de FMF. Ze woont, samen met man, zoon, kippen en twee pauwen op het Friese platteland. “Ik woon middenin de Friese veenweiden. Het veen verdroogt door ontwatering voor landbouwkundig gebruik. Ook de droge zomers versnellen dit proces. De bodem daalt en funderingen komen droog te staan waardoor huizen risico lopen op verzakking. Er zijn al schadevallen. In het Journaal lieten we deze schrijnende problematiek zien. Wat ons betreft moeten de peilen omhoog. Dat scheelt niet alleen bodemdaling en funderingsschade, maar voorkomt ook een boel CO 2 -uitstoot uit het verdrogende veen.’

Wat betekent hogere peilen voor de landbouw?
Monique: ‘Boeren met een hoger waterpeil draagt bij aan de omslag naar een natuur-inclusieve landbouw. Die omslag vinden wij belangrijk, want is goed is voor weidevogels, insecten, waterkwaliteit en klimaat. Daar hoort dan ook een goed verdienmodel voor de boer bij. Als de maatschappij dit vraagt aan de boer, dan mag er ook wat tegenover staan voor de boer.’

Je was de afgelopen 4 jaar al gekozen lid van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. Je wilt door en nu als lijsttrekker, waarom?
Monique: ‘De natuur, de landbouw en de mensen kunnen niet langer wachten. Het wordt tijd om de problemen echt aan te pakken. De wereld is veranderd. Er is een klimaatcrisis. De natuur verdroogt. De waterkwaliteit is slecht. De zeespiegel stijgt. De landbouwgronden hebben steeds meer last van zout grondwater door verzilting. Allemaal uitdagingen waar de natuur bij kan helpen om deze op te lossen. Water Natuurlijk Fryslân kiest voor natuurlijke oplossingen in plaats van alleen technische oplossingen. Voor groene dijken, voor hogere waterpeilen, voor meer groen en minder steen, voor water opvanggebieden. Ik wil verantwoordelijkheid nemen om hier stappen in vooruit te zetten. Ons mooie Fryslân verdient het om beter voor gezorgd te worden.’

Wat breng jij als persoon:
Monique: ‘Ik ben energiek, innovatief, gedreven en gericht op actie. Polarisatie, wat je vandaag de dag veel ziet, is niet echt mijn stijl. Landbouw en natuur, burgers, boeren en bedrijven, we moeten het samen oplossen. Er is geen tijd te verliezen. Samen met een deskundig en gemotiveerd team willen we meters maken. In de afgelopen 4 jaar hebben we te maken gehad met een conservatief agrarisch beleid waar burger en natuur de dupe van zijn. Een stem op mij is een stem vóór een nieuw toekomstgericht beleid.’

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring