Navigatie overslaan

Klimaat, veenweide, biodiversiteit - ooit beter of nooit beter...

Misschien een te pessimistisch scenario. In het perspectief van de CO2 discussie aan de klimaattafels van Rutte 3 (hoeveel kunnen we daar nog van verdragen…) is klimaatverandering een hot item. Iedereen heeft het er inmiddels over. Na het dreigement van Klaas Dijkhoff aan drammer Rob Jetten van D’66 over de betaalbaarheid van de maatregelen voor de gewone man dreigde het kabinet zich zelf opnieuw in problemen te brengen. U vroeg zich al verbaasd af hoe het toch komt dat een VVD’er zich druk maakt om het inkomen van de gewone man…. ja, schijn bedriegt! Dat is natuurlijk niet het geval. Het is vooral de aandacht afleiden om te voorkomen dat er echt stappen moeten worden gezet om het klimaat te redden en het bedrijfsleven te laten betalen voor wat het aanricht aan schade aan ons milieu! En niet de gewone burger! Die betaalt, zo is onlangs gebleken toch al veel meer voor zijn of haar energie. En Rutte een maand geleden maar beweren dat dit niet zo is. En iedereen zag het verkeert. Hoe vaak kan de man of vrouw in de straat misleid worden? Nou vaak door Rutte – dat is wel duidelijk. Wie herinnert zich de discussie niet over de dividendbelasting? Wie was daar als enige in Nederland een voorstander van? Ja, natuurlijk Rutte met zijn companen uit zijn partij de VVD! Het CDA had vlak voor Klaas Dijkhoff ook al gewaarschuwd dat er wel draagvlak moet zijn onder de bevolking voor maatregelen om ons klimaat te beschermen. Die CDAers geven er ook altijd blijk van een goed rentmeester te zijn van onze aarde….

En hoe zit het ook al weer met de veenweide? Al sinds 1945 zit het CDA in het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Al jaren is ook bij het CDA bekend dat het zo niet langer kan. Niet de manier waarop de landbouw produceert met steeds maar grotere bedrijven van honderden koeien en soms duizenden varkens. Intensieve landbouw noemen ze dat. Bijna geen koe meer buiten ondanks goede bedoelingen van boeren die nog wel gevoel voor hun vee en de samenleving hebben. Altijd werd maar weer gepleit voor lagere peilen in watergangen met alle gevolgen van dien. Bodemdaling, verdroging, CO2 uitstoot, schade aan wegen en funderingen van woningen, monotone landbouw, geen weidevogels meer, het bodemleven verschraalt zichtbaar, steeds minder insecten. Het kan niet op! Wie zijn ook alweer de machthebbers die al tientallen jaren de macht hebben om iets te veranderen…. U raadt het al: CDA en VVD. Of het nu op landelijk niveau moet gebeuren of op provinciaal niveau in ‘us provinsje’ Fryslân het gebeurt zelden dat er drastisch iets verandert. Altijd wordt de positie van de landbouw beschermt – niet in het belang van de samenleving als geheel – maar alleen voor de sector. Het is niet anders als het beschermen van zij die het goed hebben. Daar zijn die partijen altijd zeer bedreven in geweest. Hoe lang gaat dit nog duren? Gele hesjes als voorbode van een groeiende onvrede onder de bevolking over het enorme verschil tussen zij die het goed hebben en steeds beter krijgen en iedereen die daaronder zit.

Het moet anders en het is nog (net) niet te laat. Op weg naar een meer energie neutrale samenleving met minder CO2 uitstoot door een sterk verminderd huishoudelijk gebruik van aardgas, meer elektrisch rijden, drastische verhoging van waterpeilen waardoor de veengrond minder oxideert en minder CO2 uitstoot veroorzaakt. Meer biodiversiteit, meer weidevogels en insecten door een gezonder bodemleven met meer variatie in kruidenrijke graslanden, minder intensieve landbouw door een natuurvriendelijker manier van landbouw bedrijven. Kortom het moet anders. Natuurlijk zijn er agrariërs die het al anders willen en daar werk van maken. Zij willen wel maar moeten door de politiek meer gestuurd en gesteund worden.

De temperatuur op onze aarde moet omlaag en daar moet wat aan gedaan worden! Niet meer wijzen naar een ander maar zelf aan de slag. Bij it wetterskip wordt van alles gedaan om klimaatneutraal te werken. De provincie moet mee. Niet langer op de handen zitten en zeggen dat het wel betaalbaar moet blijven. Natuurlijk moet het betaalbaar blijven. Maar zonder de rekening bij de gewone man te leggen kan er al veel. Bij de klimaattafels is geld beschikbaar voor bijvoorbeeld de veenweide. De peilen moet in ieder geval omhoog. Zoek naar alternatieve vormen van bedrijfsvoering die ook op meer natte gronden een landbouwexploitatie rendabel maken.

Maar er moet meer worden gedaan. De politiek is aan zet! Op 20 maart a.s. bij de staten en waterschapsverkiezingen kunt u het verschil maken door te stemmen op politieke partijen die dichter bij de natuur staan. Water Natuurlijk als groene waterschapspartij is de partij die het verschil kan maken!

Martin Dijkhoff – Water Natuurlijk geborgd natuur

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring