Navigatie overslaan

Producenten meer verantwoordelijk voor vervuiling stedelijk afvalwater?

Nog steeds zien we te veel meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater. En ook andere chemische stoffen als medicijn- en drugsresten, microplastics en PFAS. Water Natuurlijk wil zoveel mogelijk voorkomen dat deze in het (afval)water terecht komen. Gelukkig is er nu een herziening van de Europese Richtlijn hiervoor, die op 19 januari in de Tweede Kamer wordt besproken.

De Europese Commissie heeft op 26 oktober, in het kader van het ‘Zero pollution action plan’ voorstellen ingediend om onder andere de Richtlijn Stedelijk Afvalwater (Richtlijn 91/271/EEC) te herzien. Dit voorstel heeft tot doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. De nieuwe regels zijn van belang voor provincies en gemeenten aangezien zij in hoofdlijnen verantwoordelijk zijn voor de verwerking van afvalwater. Onder de nieuwe regels zullen grote steden ook meer maatregelen moeten nemen als het gaat over geïntegreerde beheersplannen voor stedelijk afvalwater.

De regels voor de inzameling (gemeenten) en zuivering (waterschappen) van stedelijk afvalwater zijn vastgelegd in de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Die bevat definities, principes, doelstellingen en behandelingsmethoden voor de verschillende soorten afvalwater. ‘Stedelijk afvalwater’ omvat volgens de Richtlijn zowel huishoudelijk afvalwater als mogelijke combinaties van huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater en afvloeiend hemelwater.

Onderdeel van de nieuwe richtlijn is om de kosten voor het verwijderen van medicijnresten mede te financieren met een bijdrage van de farmaceutische industrie. Water Natuurlijk wil dat al jaren en juicht dit voorstel dan ook toe toe. Zo komen de verantwoordelijkheid en de kosten voor het voorkómen van milieuschade bij de producent van stoffen te liggen. Water Natuurlijk vindt dit eigenlijk een universeel principe dat voor alle stoffen moet gelden. Het is hoog tijd dat we ook de impact op het milieu in de prijs van producenten meerekenen en dat zij meer verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt niet alleen voor de farmaceutische industrie en cosmetica. Het geldt voor alle vervuilingen: chemische industrie, pfas, plastics, rubber.

Lees hier de bijdrage van de Unie van Waterschappen voor het debat in de Tweede Kamer op 19 januari

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring