Navigatie overslaan

Zorgelijk nieuws over de waterkwaliteit bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Deze week heeft Minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) het werkgebied van Hollands Noorderkwartier aangewezen als 'verontreinigd gebied'. Slechts 1 van de 51 wateren voldoet aan de normen voor stikstof en fosfor. Hiermee is ons waterschap het meest vervuilde waterschap van Nederland.

Water Natuurlijk wil per direct bufferzones instellen.

Water Natuurlijk zet zich, als enige echt duurzame waterschapspartij, al jaren in voor de kwaliteit van het water. De toekomst van het waterschap is duurzaam, met focus op de volksgezondheid en verrijking van de biodiversiteit. Daarom wil Water Natuurlijk dat er per direct verplichte bufferzones komen, zodat bestrijdingsmiddelen en mest niet direct de sloot ingaan.

Samenwerking is essentieel om de waterkwaliteit te verbeteren. Water Natuurlijk zet zich in om met alle gebruikers van het gebied projecten te starten, zoals in de Drieban al gebeurt. Daar worden agrariërs begeleid door het waterschap en wordt gewerkt aan waterbewustzijn en duurzaam bodembeheer. Het waterschap moet een leidende rol nemen bij deze samenwerking, ondanks bestuurlijke bezwaren. Dit geeft handelingsperspectief voor het terugdringen van uitstoot en vervuiling.

Water Natuurlijk vindt dat er veel meer mogelijk is om de kwaliteit van water als waterschap te verbeteren. Het bestuurlijke antwoord is tot op heden geweest dat de achtergrondnormen voor de stikstofuitstoot worden vastgesteld door de EU en dus niet door het waterschap kunnen worden beïnvloed. Water Natuurlijk is van mening dat het waterschap wel degelijk kan ingrijpen om het fosfaatgehalte terug te dringen. Het landbouwportaal van het waterschap moet een waterportaal worden om samenwerking te bevorderen.

Vandaag stelde onze fractie onderstaande vragen aan HHNK over de aanpak

Schriftelijke vragen Water Natuurlijk inzake aanwijzing Hollands Noorderkwartier als verontreinigd gebied

Water Natuurlijk HHNK is onthutst over de aanwijzing op Rijksniveau van HHNK als verontreinigd gebied. Al jaren pleiten wij voor extra maatregelen in het kader van de waterkwaliteit, zodat het land in de toekomst niet opnieuw op slot hoeft, zoals dat bij stikstof al is gebeurd. nu toe heeft D&H deze oproep altijd genegeerd, en dat vinden wij betreurenswaardig. In het licht van deze aanwijzing dringen wij bij D&H dan ook aan op extra maatregelen.

  1. Bent u bekend met de inhoud van de Kamerbrief over implementatie derogatiebeschikking en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (d.d. 20 januari 2023)?
  2. Hoe reageert u op het feit dat de minister van LNW voornemens is om, o.b.v. advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet en KRW-rapportages, HHNK te classificeren als verontreinigd gebied?
  3. Welke impact heeft deze aanwijzing op onze waterkwaliteitsdoelen en -maatregelen?
  4. Heeft deze aanwijzing juridische implicaties voor HHNK?
  5. Is HHNK vooraf geïnformeerd door het ministerie van LNV over deze aanwijzing? Op welke manier is hierover gecorrespondeerd?
  6. D&H heeft tot nu toe altijd het standpunt ingenomen dat u geen extra handelingsperspectief ziet m.b.t. het verbeteren van de waterkwaliteit, en verwees dan naar Europese wet- en regelgeving. Welke aanvullende maatregelen neemt u, mede in het licht van deze aanwijzing? Indien u geen extra maatregelen neemt, waarom niet?
  7. Gaat u het gesprek aan met agrariërs in ons werkgebied om hen te informeren en te activeren om extra maatregelen te nemen i.h.k.v. de waterkwaliteit?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring